Ohne Titel V

Ohne Titel V, Collage, 30 x 20 cm, 2016

Ohne Titel V